اشاره قرآن به نیروی شکافت هسته ای و وجود انرژی اتمی

:: اشاره قرآن به نیروی شکافت هسته ای و وجود انرژی اتمی

در اوایل قرن بیست آلبرت انشتین نشان داد که ماده می تواند به انرژی تبدیل شود.با استفاده از نظریه انشتین در سال 1940 دانشمندان با قرآیند شکافت هسته ای نخستین انرژی را از ماده بدست آوردند و در طول جنگ جهانی دوم ایالت متحده با استفاده از انرژی شکافت هسته بمب اتمی درست کرد و جنایت هروشیما و ناکازی را مرتکب شد.

ادامه مطلب


تدریس الکترونیکی ومجازی (( دوره متوسطه اول)) منبع : تدریس الکترونیکی ومجازی (( دوره متوسطه اول))اشاره قرآن به نیروی شکافت هسته ای و وجود انرژی اتمی
برچسب ها : انرژی ,هسته ,شکافت ,شکافت هسته

سؤال دینی نهم نوبت اول 94

:: سؤال دینی نهم نوبت اول 94

 

نام و نام خانوادگي:

كلاس:

شماره ليست كلاسي:

بسمه تعالي

مديريت آموزش و پرورش ناحيه ي یک

آزمون نوبت اول درس دینی پايه نهم

مدرسه شهید عباس ذاکر حسینی 1 * سال تحصيلي 95-1394

شعبه

تاريخ آزمون:   9/ 10 / 1394

مدت آزمون: 50 دقيقه

دبیر عباد رضایی

ردیف

ومَن عملَ صالحا و فَلَنفسهِ ومَن اساءَ و علیها

هرکس عمل صالحی انجام دهد برای خودش انجام داده و هر کس بدی کند برای خودش کرده است

بارم

1

 

اِنّی جاءَ نی مِنَ العلم ما لَم یَأتِکَ  فاتَّبَعنی اَهدکَ صراطاً سَوِیّاً

õترجمه ...........................................................................................................................................................................................

õمفهوم ........................................................................................................................................................

2

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

 

õبه رهبری و هدایت مردم جامعه توسط ........................ ولایت فقیه گفته می شود

õقرآن کریم دریای عظیمی است که خداوند آن را به ...................................... تشبیه کرده است

õ خداوند دستوراتش را به روشنی بیان کرده و ....................... به عهده پیامبر و اهلبیتش (ص) قرار داده است

õپیامبران مطیع دستورات الهی بودند یعنی آنها .............................. بودند

                

5/2

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید:

2

 

õدین دانی و دین داری چه تأثیری در جامعه می گذارد؟

 

õایمان را تعریف کنید؟

 

õجنبش و یقین به ترتیب جزء کدام صفات الهی هستند؟

 

õحمد و تسبیح به چه معناست؟

2

صحیح و غلط جملات زیر را مشخص کنید

 

 

3

 

نوع رفتار هر کس بر خاسته از کلام اوست.                                                 ص  5                  غ5

تنها راه شناخت صفات خداوند تفکر در کتاب خلقت است.                                  ص  5                 غ5

انسان با اتکا به علم و تجربه خود می تواند به تمام سؤالات اساسی خود پاسخ دهد      ص  5                  غ5

شبی که آتش نمرود  برای حضرت ابراهیم گلستان شد به لیلة المبیت  نام گرفت         ص  5                  غ5

2

گزینه صحیح را انتخاب کنید: 

 

 

 

 

4

õیه یعلَمُ الجهرَ و ما یَخفی بیانگر چیست

الف) مهرورزی خدا 5       ب) آگاهی خدا  5    ج) توبه پذیری نسبت خدا  5        د) وحی خدا5

õهدف  پیروی از  قانون الهی چیست

الف) احساس ایمان کردن 5        ب)رفتن به بهشت 5    ج)نجات از پلیدی5          د) آخرت بهتر5

 

õکدام گزینه از آثار ایمان است

الف) اَوَ مَن کانَ میتاٌ فاَحییناهُ 5   ب) اذا  وَجِلت قلوبُهم5     ج) اَ فَحسَبتم اِنَّما خلقناکم عبثا  5    د) بما لا تهوی انفسکم5

 

õبراساس آیه « لَقَد یَسَّرنا القرآنَ لِلذکرِ فَهل مِن مدَّکِر »  قطعا قرآن را برای ............. آسان کردیم

منبع : تدریس الکترونیکی ومجازی (( دوره متوسطه اول))سؤال دینی نهم نوبت اول 94
برچسب ها : 5    ,شناخت ,5        ,ایمان ,نمره ,اعتراض ,5                  غ5 ,برای خودش